Veebilehe www.rehvitest.com üldised kasutustingimused

§ 1.Teenusepakkuja ja kontakt

www.rehvitest.com teenusepakkuja on

Delticom AG.
Brühlstraße 11
30169 Hannover

Kuidas meiega ühendust võtta:

Telefon: +49 (0) 511 87 98 92 80 (E-R. kell 7.00-22.00)
Faks: +49 (0) 511 87 98 90 71
E-posti aadress: info@delti.com
Koduleht: www.delti.com

Teave ettevõtte kohta

Nõukogu esimees: Rainer Binder
Juhatus: Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock, Andreas Prüfer 
Äriühingu asukoht: Hannover
Registrikohus: AG Hannover (Hannoveri esimese astme kohus) HRB 58026
KMKR.: DE 812759861

§ 2 Kehtivus

(1) www.rehvitest.com on suunatud tarbijatele, kes soovivad internetis saada ja anda infot rehvide kohta. Lehe kasutajad saavad tasuta kogemusraporteid ja hinnanguid sõiduautode ja mootorrataste rehvide kohta.

(2) Käesolevad üldised kasutustingimused kehtivad www.rehvitest.com kasutamise hetkel (registreerimata kasutajatele) ja registreerimise hetkel (registreeritud kasutajatele) igakordselt kehtivas redaktsioonis.

(3) www.rehvitest.com või sellel lehel pakutavate teenuste kasutamisega väljendab kasutaja oma täielikku nõusolekut selle lehe kasutamisega ja vastavalt kehtivate kasutustingimusega.

§ 3 Oma sisu

Delticom AG vastutab üldiste seaduste järgi oma sisu eest, mis on kättesaadav www.rehvitest.com veebilehel pakutava raames. Kehtib vastutuspiirang vastavalt käesolevate kasutustingimuste §-le 10.

§ 4 Kolmandate isikute sisu

(1)  Delticom AG annab kasutajale võimaluse avaldada www.rehvitest.com veebilehel teatud sisu, mis on kättesaadav teistele kasutajatele. See võimalus antakse üldiselt tasuta, erandid lepitakse eraldi kokku. Nimetatud sisu (edaspidi „kasutajate sisu“) hulka kuuluvad:

- hinnangud rehvidele;

- kogemusraportid

- fotod;

- videod.

(2) Kasutajate sisu avaldamist ei saa kohtusse kaevata ega muul viisil sundida või nõuda. Kasutajate sisu avaldamise õigust ei eksisteeri.

(3) Kasutajate sisu avaldamine www.rehvitest.com veebilehel ei kujuta endast Delticom AG õiguslikult siduvat arvamust või seisukohta, hinnangut ega soovitust, vaid kajastab ainult kasutajate arvamust. Delticom AG ei võta kasutajate sisu enda omaks ega vastuta nimetatud sisu korrektsuse, aktuaalsuse ega täielikkuse eest.

(4) Delticom AG ei ole kohustatud ega ka suuteline kontrollima ja jälgima igakülgselt kasutajate sisu õiguspärasust. Kui Delticom AG tähelepanu juhitakse seaduse- ja/või õigusrikkumistele, teeb ta kõik vajaliku rikkumise kõrvaldamiseks. Täpsem regulatsioon sisaldub järgnevas §-s 5.

§ 5 Kaitseõigused ja õiguste andmine

(1) Veebilehel www.rehvitest.com avaldatud sisu/andmed (nt tooted, kaubamärgid, logod, ettevõtete tunnused jm informatsioon, raportid, fotod, videod) on vajadusel õiguslikult kaitstud.

Kasutaja annab Delticom AG-le tasuta õiguse salvestada ja paljundada kasutaja poolt lisatud sisu ning toimetada sellega kõikide muude praegusel ajal teadaolevate kasutus- ja realiseerimisõiguste raames ning avaldada neid ükskõik, millises kohas veebilehel www.rehvitest.com või muudes tema vastutusalas olevates telemeediakanalites, eelkõige teha need avalikult kättesaadavaks ning edastada muul viisil. Ta annab Delticom AG-le õiguse sublitsentseerida kasutajate sisu seotud ettevõtetele.

(2) Kasutajate sisule õiguste andmine ei ole üldiselt ajaliselt piiratud. Kasutaja võib õiguste andmise igal ajal tagasi võtta, kustutades vastava sisu.

(3) Kasutaja tagab, et tal on piiramatu õigus anda Delticom AG-le õigused eespool nimetatud ulatuses.

(4) Kui tekib kahtlus, et veebilehel www.rehvitest.com rikutakse kaitseõigusi, teatage sellest koheselt meiliaadressile info@delti.com, et Delticom AG saaks asjaolusid kontrollida ning vajadusel võtta abinõusid rikkumise kõrvaldamiseks. Delticom AG jätab endale õiguse tõkestada kasutajate sisu ning kasutajate profiile ning/või need kestvalt eemaldada.

Lisaks on Delticom AG-l õigus

- kasutada sisu veebis enda pakkumistele ja endaga seotud ettevõtete pakkumistele reklaami tegemiseks;

- sublitsentseerida kasutusõigus kolmandatele isikutele, kui ja mil määral seda on vaja kolmandate isikute veebiplatvormidel oleva sisu kasutamiseks.

§ 6 Kasutajate sisu lisamine

(1) Kasutajate sisu avaldamise tingimusi võivad täita registreeritud ja registreerimata kasutajad.

(2) Kasutaja kohustub mitte lisama sisu, mis:

- rikub kolmandate isikute õigusi, nt autori-, tunnusmärgi-, patendi-, kaubamärgi- või teenusekaitseõigusi, isikuõigusi, andmekaitseõigusi või omandit;

- on solvav, ähvardav, ahistav, laimav, vägivalda ülistav;

- pornograafiline, noorsugu kahjustav, rassistlik, rahvastevahelist vaenu õhutav või muul viisil karistatav/õigusvastane;

- on ebaõige.

(3) Kasutajate sisu saab lisada vähemalt 18 aasta vanune isik.

(4) Kasutajatel ei ole lubatud edastada teistele kasutajatele või kolmandatele isikutele reklaami veebilehe www.rehvitest.com kaudu. See puudutab ka vastavate linkide seadmist. Toodete positiivset kajastamist ei käsitleta reklaamina selles mõttes, kui see vastab § 6 lõike 5 tingimustele.

(5) Kasutajate poolt rehvidele antavad hinnangud (kaasa arvatud arvamused kasutajaprofiilides, pildikommentaarides, fotodel, videotes) peavad vastama järgnevatele tingimustele. Kasutaja peab:

- tagama rehvile antava hinnangu korrektse asukoha;

- andma hinnangu vaid siis, kui ta on hinnatavat rehvi ise kasutanud; 

- esitama rehvide, nende kasutus- ja sõiduomaduste või muude asjaolude/sündmuste kohta tõele vastavaid andmeid; 

- mitte avaldama sisu tasu eest või rahaliselt hinnatava kasu eest;

- mitte esitama hinnangut ega lisama fotot, kui ta ise on hinnatava rehvi tootja töötaja, omanik või operaator või tegutseb nende ülesandel. Sama kehtib töötajate kohta, kes tegutsevad hinnatava rehvi tootjaga majanduslikult seotud ettevõttes, samuti nende poolt ülesande saanud inimeste kohta;

- mitte anda väärtushinnanguid, mille puhul on esiplaanil tootja või Delticom AG laimamine või mille esimeseks eesmärgiks on midagi muud kui rehvile asjaliku ja neutraalse hinnangu andmine;

- mitte lisama fotosid ja videoid, millel kujutatud isikud on äratuntavad või millele tal ei ole õigust.

§ 7 Andmekaitse

(1)  Isikuandmeid, mille kasutaja annab veebilehe www.rehvitest.com kasutusse, kasutatakse kooskõlas kohaldamisele kuuluvate andmekaitsesätete ja meie kehtiva andmekaitsedeklaratsiooniga. Seda saab lugeda siin.

(2) Teiste kasutajate isikuandmete lugemine, salvestamine ja edastamine muudel eesmärkidel kui pakkumise nõuetekohaseks kasutamiseks on keelatud. Kasutajad käsitlevad neile teadaolevaid või teatavaks saanud isikuandmeid üldiselt konfidentsiaalselt, kui nimetatud andmeid ei ole avaldanud õigustatud isikud ise.

§ 8 Vabastamine

Kasutaja kohustub vabastama Delticom AG-d kõikidest kolmandate isikute nõuetest, kaasa arvatud õiguskaitse kohasest või seadusega kindlaksmääratud kuludest, mis põhinevad kasutaja kohustuste süülisel rikkumisel või garantiil. Kasutaja toetab Delticom AG-d selliste nõuete tõrjumisel, eelkõige kogu kaitsmiseks vajaliku informatsiooni andmisega.

§ 9 Registreerimine

(1) Kasutajakonto tegemine (registreerimine) on võimalik kõikidele kasutajatele igal ajal tasuta.

(2) Registreerimiseks www.rehvitest.com veebilehel peab kasutaja olema vähemalt 18 aastat vana. 

(3) Iga kasutaja kohustub esitama registreerimise käigus õigeid ja täielikke andmeid ega rikkuma kolmandate isikute õigusi. Kolmandate isikute õiguste rikkumisega on muu hulgas tegemist siis, kui kasutatakse kolmandate isikute isikuandmetega seotud informatsiooni või muid andmeid ilma nende nõusolekuta, nt nime või e-posti-aadressi. Korduv registreerimine ei ole lubatav. Registreeritud kasutajad võivad oma registreerimisel esitatud andmeid igal ajal muuta või ajakohastada lasta.

(4) Registreeritud kasutajad vastutavad neile antud või nende poolt valitud juurdepääsuinfo (eelkõige salasõna) konfidentsiaalse käsitlemise eest. Iga registreeritud kasutaja on kohustatud teavitama Delticom AG-d koheselt oma juurdepääsuinfo kaotamisest või loata kasutamisest. Delticom AG-l on õigus tõkestada juurdepääs kasutajakontole www.rehvitest.com veebilehel, kui on tekkinud kahtlus, et salasõna kasutavad loata kolmandad isikud; kasutajat teavitatakse sellest.

(5) Käesolevate kasutustingimuste rikkumise korral võib Delticom AG kustutada kasutaja poolt lisatud või talle muul viisil omistatava sisu ja teabe. Lisaks võib Delticom AG välistada pakkumise kasutamise kasutaja poolt ajutiselt või kestvalt.

(6) Käesolevate kasutustingimuste süülise rikkumise korral vastutab kasutaja lisaks Delticom AG ees seaduse alusel kogu tekkinud otsese ja kaudse kahju, kaasa arvatud varalise kahju hüvitamise eest. Säilivad ka kõik muud nõuded.

(7) Kasutajakonto saab igal ajal, tähtajast kinni pidamata, lõpetada konto kustutamise teel või Delticom AG-le saadetava e-kirja teel.

(8) Delticom AG jätab endale õiguse lõpetada registreering põhjust nimetamata, andes sellest teada kaks nädalat ette. Säilib õigus registreeringu lõpetamiseks ilma etteteatamistähtajata mõjuval põhjusel. Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige käesolevates kasutustingimustes loetletud kohustuste rikkumine.

(9) Lepingu ülesütlemise või muul viisil lõpetamise korral on Delticom AG-l õigus tõkestada või kustutada kasutaja poolt lisatud kasutaja sisu. Kasutamise või tõkestamise kohustust ei ole.

§ 10 Delticom AG garantii/vastutus

(1) Delticom AG ei vastuta veebilehel www.rehvitest.com avaldatud informatsiooni täielikkuse, aktuaalsuse, korrektsuse, õiguspärasuse ega muu kvaliteedi eest. Delticom AG pakub nimetatud informatsiooni kasutajale ainult soovitusena. Delticom AG ei vastuta selle eest, et kasutajad on tõepoolest kasutajate lisatud sisu õiguste omanikud.

(2) Lisaks ei vastuta Delticom AG selle eest, et veebilehel www.rehvitest.com esitatud sisu oleks vaba viirustest ja muudest omadustest, millel võib olla kahjulik või hävitav toime. Kasutaja vastutab ise oma andmetöötlusseadmete vastava kaitsmise eest.

(3) vastutab lepingust tulenevate või lepinguväliste nõuete puhul ainult kahju eest, mis on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu, samuti kahju eest, mis tulenevad selliste kohustuste rikkumisest hooletuse tõttu, mida vastava kasutajaga sõlmitud lepingu nõuetekohane täitmine kõigepealt võimaldab ning mille täitmist võib lepingupool seetõttu usaldada (esmased kohustused). Viimasel juhul on vastutus piiratud lepingu sõlmimisel ettenähtavate lepingule omaste kahjudega. Ülalnimetatud vastutuspiirangud ei kehti juhul, kui tegemist on ohuga elule, kehale ja tervise kahjustamisega, tootevastutusseaduse kohaldamisalas, samuti selgete garantiide andmise korral.

§ 11 Veebilehe kasutajate käsutusse andmine

 (1) Delticom AG ei vastuta pakkumiste katkematu kasutamise või kättesaadavuse eest veebilehel www.rehvitest.com ega võta selles osas ka vastutust, eelkõige puudutab see tehnilisi takistusi, katkestusi ja rikkeid.

(2) Delticom AG jätab endale õiguse muuta, täiendada ja kustutada kasutusse antud informatsiooni, sellest ette teatamata, samuti tõkestada veebileht www.rehvitest.com täielikult või osaliselt, seda muuta, täiendada, kustutada või lõpetada avaldamine ajutiselt või lõplikult.

(3) Keelatud on igasugune katse segada veebilehe www.rehvitest.com korrektset toimimist, nt püüdes vältida turvafunktsioone, muutes arvutisüsteeme, servereid, ruutreid või muid internetiga ühendatud seadmeid, võimaldada endale sellist lubamatut juurdepääsu või häirida selliste süsteemide/seadmete toimimist ükskõik, millisel viisil.

(4) Delticom ei vastuta kadunud andmete eest.

§ 12. Kohaldatav õigus, kohtualluvus ja muud

(1) Delticom võib teha avaldusi kasutajale e-kirja, faksi või kirja teel, kui tüüptingimustes ei ole sätestatud teisiti. Lisaks võib Delticom teha avaldusi kasutajale, kasutades selleks registreeritud kasutaja privaatset postkasti veebilehel www.rehvitest.com.

(2) Kohtu asukoht on Delticom AG asukoht, Hannover.

(3) Kehtib Saksa õigus, välistades rahvusvahelise eraõiguse ja ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügilepingute kohta.

§ 13 Lõppsätted

Juhul, kui käesoleva kokkuleppe mõni säte on täielikult või osaliselt kehtetu või kaotab hiljem oma kehtivuse, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Kehtetu sätte asemel kehtib seaduses sätestatu.