Isikuandmete kaitse avaldus

I. Üldsätted

1. Teave isikuandmete kogumise kohta

Alljärgnevalt teavitame meie veebilehe kasutamise käigus toimuvast isikuandmete kogumisest. Isikuandmed on kõik andmed, mis viitavad isiklikult Teile, nt nimi, aadress, e-posti-aadress, kasutajakäitumine.

Vastutavaks töötlejaks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõikele 7 Delicom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Saksamaa, telefon: 49(0)511-87989280, e-posti-aadress: rehvitest@delti.com, veebileht: www.rehvitest.com, (edaspidi „vastutav töötleja“, vaata ka meie veebilehte). Meie andmekaitseametnikule saate kirjutada e-posti-aadressil datenschutz@delti.com või postiaadressil, lisades märke „andmekaitseametnik“.

Meie veebilehe funktsioonide kasutamine on üldiselt võimalik ka isikuandmeid töötlemata. Tehniliselt meile vahendatud (isiku)andmete kohta lugege vastavat teavet allpool. Kui kasutame oma pakkumise konkreetsete funktsioonide jaoks kolmandaid teenusepakkujaid või soovime kasutada Teie andmeid turunduse eesmärgil, teavitame Teid (allpool täpsemalt) vastavatest toimingutest. Lõpus nimetame ka andmete salvestamise kestusele kehtestatud kriteeriumid.

2. Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie andmetöötlustegevuse eesmärgiks on iseenda äriliste eesmärkide järgimine, kui ei ole kirjeldatud teisiti või täpsustatud.

Andmetöötluseks kasutame erinevaid õiguslikke aluseid.

 • Kui Te annate meile nõusoleku isikuandmete töötlemise teatud toimingute tegemiseks, siis on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt a (edaspidi nimetatud ainult ka kui “nõusolek”).
 • Kui isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks või selle sõlmimise ettevalmistamiseks, mille (võimalikuks) lepingupooleks on andmesubjekt, nt kui Te registreerite end selle teenuse jaoks (hindamisplatvorm) ning andmete töötlemine on vajalik teenuse osutamiseks, siis on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti I alapunkt b (edaspidi nimetatud ainult ka kui “lepingu täitmine”).
 • Kui isikuandmete töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks, nt maksudega seotud arhiveerimiskohustuse täitmiseks, siis on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti I alapunkt c.
 • Kui isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks, nt kui ühe meie ladudest külastaja vigastaks ennast ning tema andmed tuleks edastada arstile ja/või haiglale, siis on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse määruse artikli 6 punkti I alapunkt c.
 • Isikuandmete töötlemine võib isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti I alapunkti f kohaselt olla andmekaitse õiguse seisukohast lubatud, kui see on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, kui sellist huvi ei kaalu üles andmesubjekti huvid, põhiõigused või põhivabadused (edaspidi nimetatud ainult ka kui “õigustatud huvi”). Me käsitleme oma äritegevust, mida teostame meie töötajate töökohtade kaitsmise, samuti osanike heaolu huvides, meie põhimõtteliseks õigustatud huviks. See kattub ka Euroopa seadusandja poolt selgelt kirjeldatud ettevõtete õigustatud huvidega. Nii eeldatakse õigustatud huvi olemasolu, kui andmesubjekti ja ettevõtte vahel on kliendisuhe (isikuandmete kaitse üldmääruse 47. põhjenduse teine lause) või kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil.
 • Kui me saadame registreeritud kasutajatele, kes on registreerimisel avaldanud meile oma e-posti-aadressi, ilma nõusolekuta e-posti teel reklaami oma sarnaste toodete reklaamimiseks ning kui me andmete kogumise ajal oleme sellele kasutusvõimalusele viidanud, samuti õigusele võtta igal ajal tagasi nõusolek selliseks andmete kasutamiseks, ilma et sellega kaasneksid muud kulud peale põhitariifide järgsete edastamiskulude, tugineme UWG /kõlvatu konkurentsi vastane seadus/ § 7 lõikele 3.

 3. Teie õigused

Teil on seoses Teid puudutavate isikuandmetega järgnevad õigused:

 • juurdepääs isikuandmetele;
 • õigus isikuandmete parandamisele või kustutamisele;
 • õigus piirata isikuandmete töötlemist;
 • õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele;
 • isikuandmete ülekandmise õigus.

Lisaks on Teil õigus esitada meie kaudu kaebus andmekaitse järelevalveasutusele Teie isikuandmete töötlemise peale. Teie õigused on reguleeritud isikuandmete kaitse üldmääruse 3. peatükis. Pädevaks isikuandmete kaitse asutuseks on Alam-Saksi liidumaa andmekaitse volinik, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, https://www.lfd.niedersachsen.de.

 4. Vastuväide Teie andmete töötlemisele või andmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks, võite selle igal ajal tagasi võtta. Selline tagasivõtmine mõjutab Teie isikuandmete töötlemise lubatavust siis, kui olete meile nõusoleku tagasivõtmisest teada andnud.

Kuivõrd isikuandmete töötlemisel toetume huvide tasakaalustamisele, võite esitada vastuväite isikuandmete töötlemisele. Seda näiteks siis, kui isikuandmete töötlemine ei ole vajalik eelkõige Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, mida selgitame alljärgneva funktsioonide kirjelduse juures. Sellise vastuväite esitamise korral palume tuua välja põhjused, miks me ei tohiks töödelda Teie isikuandmeid nii nagu me seda teeme. Kui Teie vastuväide on põhjendatud, kontrollime asjaolusid ning kas lõpetame isikuandmete töötlemise või kohandame seda või esitame Teile meie tungivad kaitsmist väärivad põhjused, mille alusel me jätkame andmete töötlemist.

Loomulikult võite igal ajal esitada vastuväite Teie isikuandmete töötlemisele, kui seda tehakse turunduse ja andmeanalüüsi läbiviimise eesmärgil. Turundamisele vastuväite esitamisest teavitage meid punktis 1 nimetatud kontaktaadressil.

 5. Teie isikuandmete vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad

Teave klientide kohta on meile oluline ning aitab meil oma pakkumisi optimeerida. Saadud teabe edastame kolmandatele isikutele eranditult alljärgnevalt kirjeldatud mahus:

seotud ettevõtted: Delticom edastab isikutega seotud andmeid (ja kasutajaandmeid) tellimuste töötlemise eesmärgil seotud ettevõtetele ja nende tütarettevõtetele.
Need ettevõtted kohustuvad järgima seda andmekaitse deklaratsiooni või suuniseid, mis pakuvad sellega vähemalt samaväärset kaitset.

Teenusepakkujad: Me teeme teistele ettevõtetele ja üksikisikutele tellimuse täita ülesandeid meie nimel. Näideteks on mh pakkide tarnimine, kirjade või e-kirjade saatmine, maksete tegemine (krediitkaardid, otsearvelduste süsteem ja arvega ostmine), kliendinimekirjade haldamine, meie andmebaaside analüüsimine, turundusmeetmed ja klienditeenindus. Neil teenusepakkujail on ligipääs isikuandmetele, mida nad oma ülesande täitmiseks vajavad. Siiski ei tohi nad neid andmeid muul otstarbel kasutada. Lisaks on neil kohustus käsitleda vastavat teavet vastavalt käesolevale isikuandmete kaitse avaldusele, samuti asjakohastele andmekaitseseadustele.

Teenusepakkujad väljastpoolt EL/EMP: Me ei saa välistada, et meie allettevõtjad kasutavad teisi teenusepakkujaid kolmandates riikides. Me kohustame kõiki teenusepakkujaid vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõikele 4 pidama kinni piisavatest ja asjakohastest tagatistest isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 44 jj tähenduses (isikuandmete edastamine kolmandates riikides).

Mõnikord on Teil võimalus osaleda mõnes uuringus ning anda meile luba edastada Teie andmeid turundustegevuse läbiviimiseks kolmandatele isikutele. Ainult juhul, kui Te selle valiku kinnitate, edastame Teie andmeid valitud koostööpartneritele või saadame pakkumisi teiste ettevõtete volitusel. Kui see juhtub, ei saa vastav ettevõte endale Teie nime või aadressi ega muud teavet, mis võimaldab Teie isikut kindlaks teha. Uuring ja luba Teie andmete edastamiseks kolmandatele isikutele turunduse tarbeks ei ole omavahel seotud. See tähendab, Te võite turundusuuringus osaleda ka nii, et ei anna meile luba Teie andmete edastamiseks või vastupidi, kui seda soovite. Õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 alapunkt a (“nõusolek”).

Delticomi ja kolmandate isikute kaitse: Me teavitame kliendikontodest ja klientide isikuandmetest juhul, kui oleme selleks seaduse järgi kohustatud või kui selline teavitus on vajalik meie tüüptingimustest või muudest kokkulepetest kinnipidamiseks või meie või meie klientide ja kolmandate isikute õiguste kaitsmiseks. See sisaldab andmete vahetamist ettevõtetega, mis on spetsialiseerunud kuritarvituste ja krediitkaardipettuste ennetamisele ja minimeerimisele. Selgesõnaliselt märgime, et sellises kontekstis ei toimu andmete edastamist nendele ettevõtetele majanduslikuks kasutamiseks, mis on vastuolus käesoleva isikuandmete kaitse avaldusega.

Vabatahtlik andmete edastamine Edukalt edastatud hinnangu korral on Teil võimalus osaleda vabatahtlikult turundusuuringus, mille kaudu me saame Teile pakutavat teenust veelgi paremaks muuta.
Näiteks: uudiskirja saatmine koostööd tegevatele ettevõtetele. Õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 alapunkt a (“nõusolek”).

 6. Isikuandmete salvestamise kriteeriumid

Me töötleme isikuandmeid vastavalt käesolevas avalduses nimetatud õiguslikele alustele ning salvestame isikuandmeid. Kui andmeid ei vajata enam rutiinselt lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks ega lepingu täitmiseks, kustutatakse need vastavalt igakordsele seadusjärgsele säilitamistähtajale. Nii kehtib nt maksuõigusest või äriõigusest tulenev säilitamiskohustus vastavalt HGB /äriseadustik/ §-le 257 või AO /maksuseadustik/ §-147 6 või 10 aastat.

Isikuandmeid, mida kogutakse ja näidatakse katseraporti raames, säilitatakse nii kaua, kuni Te selle uuesti kustutate, esitate vastuväite andmete kasutamisele või me peatame teenuse. Kui katseraportid on õigusvaidluse esemeks (nt kaebus, konkurentsiõiguse või tööstusomandiõiguste rikkumine, karistusõiguslik olulisus), salvestatakse sissekanded ja Teie muud andmed õigusvaidluse ajal ning seadusest tulenevatele aegumistähtaegadele tuginedes veel kolmeks järgmiseks aastaks alates järgmisest aastast. Sellisel juhul on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 alapunkt f („õigustatud huvi“).

Kui me vastame muudele küsimustele, omamata kehtivat lepingulist suhet, siis salvestame selle suhtluse kolmeks aastaks, toetudes seadusest tulenevatele aegumistähtaegadele, kui ei ole vaja kinni pidada eespool nimetatud äri- ja maksuõiguslikest salvestustähtaegadest. Kolme aasta pikkune salvestamine on meie õigustatud huvides, et vajadusel end juriidiliselt kaitsta maksma pandud nõuete eest meie teabe alusel. Õiguslikuks aluseks on sellisel juhul isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 alapunkt f („õigustatud huvi“).

 7. Uudiskirjad

Me pakume Teile võimalust registreerida end tasuta uudiskirja saajaks, nt veebilehel https://www.rehvitest.com/web/pages/newsletter. Me saadame Teile uudiskirju vaid siis, kui Te olete meile selleks nõusoleku andnud või kui on olemas seadusest tulenev luba.

Me kasutame nn topeltkinnituse meetodit selleks, et keegi ei kannaks õigustamatult võõraid e-posti-aadresse meie uudiskirja saajate nimekirja. Õnnestunud registreerimise korral saate kinnituse e-kirjana. Registreerimisprotsess protokollitakse, et saaksime täita juriidilist tõendamiskohtust.

Kui Te ei soovi uudiskirju saada, võite uudiskirja saajate nimekirjast kustutamiseks alati pöörduda meie poole veebilehel https://www.rehvitest.com/web/pages/newsletter nt Kontaktivormi kaudu või saata meile e-kirja aadressil rehvitest@delti.com. Tulevikus saate seda sama hõlpsasti oma kasutajakonto „Minu konto“ all vastaval seadistada.

Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks nõusoleku andmise korral on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunkt a. Kui nõusolekut ei ole, on õiguslikuks aluseks UWG § 7 lõige 3.

 8. Isikuandmete kaitse avalduse muutmine

Seadusest ja/või ettevõtte organisatsioonist tulenevatel põhjustel võib tulevikus osutuda vajalikuks teha isikuandmete kaitse avaldusse - ka lühiajalisi - muudatusi või kohandusi. Palun pöörake tähelepanu isikuandmete kaitse avalduse igakordselt kehtivale versioonile.

II. Andmete töötlemine konkreetsete kasutusliikide puhul

1. Isikuandmete kogumine meie veebilehe külastamise korral

Veebilehe ainult informatsioonilise kasutamise korral, st siis, kui Te ennast ei registreeri ega edasta meile muul viisil teavet, kogume me vaid isikuandmeid, mille Teie brauser edastab meie serverile. Kui soovite meie veebilehte vaadelda, kogume me andmeid, mis on meile tehniliselt vajalikud selleks, et Teile oma veebilehte näidata ning tagada stabiilsus ja turvalisus:

 • IP-aadress;
 • päringu kuupäev ja kellaaeg;
 • ajavööndite erinevus Greenwich Mean Time (GMT) suhtes;
 • päringu sisu (konkreetne lehekülg);
 • juurdepääsustaatus/HTTP-staatuse kood;
 • igakordselt üle kantud andmemaht;
 • veebileht, millelt päring tuleb;
 • brauser;
 • operatsioonisüsteem ja selle liides;
 • brauseri keel ja versioon.

Lisaks eelpool nimetatud andmetele salvestatakse Teie arvutisse küpsised ajal, mil kasutate meie veebilehte. Küpsiste puhul on tegemist väikeste tekstifailidega, mis salvestatakse Teie kõvakettale brauseri juurde, mida kasutate, ning mille kaudu saab teatud teavet see, kes küpsise seab (antud juhul meie). Küpsised ei käivita programme ega too Teie arvutisse viiruseid. Neid kasutatakse selleks, et muuta internetis pakutav üldiselt kasutajasõbralikumaks ja tõhusamaks. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunkt f („õigustatud huvi“).

2. Kontakt

Kui võtate meiega ühendust e-kirja teel või kontaktivormi kaudu, salvestame Teie poolt edastatud andmed (Teie e-posti-aadress, vajadusel Teie nimi ja telefoninumber), et saaksime Teie küsimustele vastata. Sellega seoses tekkivad andmed kustutame pärast seda, kui salvestamine ei ole enam vajalik, või piirame töötlemist, kui andmete suhtes kehtib seadusest tulenev säilitamise kohustus.

Kui Te olete registreerunud kasutaja ning kui Teil on nt küsimusi või kaebusi meie teenuse kohta (hindamisplatvorm), siis on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunkt b (“lepingu täitmine”). Kui Te ei ole meie klient, siis on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunkt f („õigustatud huvi“).

3. Meie veebilehe muud funktsioonid ja pakkumised

Lisaks veebilehe kasutamisele puhtalt informatsiooni hankimiseks pakume erinevaid teenuseid, mida võite huvi korral kasutada. Selleks tuleb Teil tavaliselt esitada täiendavaid isikuandmeid, mida me kasutame vastava teenuse osutamiseks ning mille kohta kehtivad eelpool nimetatud isikuandmete töötlemise põhimõtted.

Osaliselt kasutame Teie andmete töötlemiseks väliseid teenusepakkujaid. Me oleme need teenusepakkujad hoolikalt välja valinud ning neile vastava tellimuse teinud, neile on meie juhised siduvad.

Lisaks võime Teie isikuandmed edastada kolmandatele isikutele, kui pakume koos oma partneritega osalemist aktsioonides, õnnemängudes, lepingute sõlmimist või muid sarnaseid teenuseid. Täpsemat informatsiooni selle kohta saate oma isikuandmeid esitades või pakkumise kirjeldusest.

Kui meie teenusepakkujad või partnerid asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riike, teavitame Teid selle asjaolu tagajärgedest pakkumise kirjelduses. 

4. Küpsiste kasutamine

Käesolev veebileht kasutab järgnevaid küpsiste liike, mille ulatus ning toimimisviisi selgitame alljärgnevalt:

Ajutised küpsised kustutatakse automaatselt, kui sulgete oma brauseri. Siia kuuluvad eelkõige sessiooniküpsised. Need salvestavad nn sessiooni-ID, millega saab Teie brauseri erinevaid päringuid rühmitada ühiseks sessiooniks. Nii on võimalik tunda Teie arvuti ära, kui naasete meie veebilehele. Sessiooniküpsised kustutatakse, kui logite välja või sulgete brauseri.

Püsivad küpsised kustutatakse automaatselt pärast etteantud aja möödumist, mis võib erinevate küpsiste puhul olla erineva pikkusega. Te võite küpsised oma brauseri seadistustes igal ajal ära kustutada.

Te saate konfigureerida oma brauseri seadistust vastavalt soovile ning nt keelata kolmandate osapoolte küpsiste või kõikide küpsiste kasutamise. Me juhime Teie tähelepanu asjaolule, et siis ei saa Te võib-olla kõiki selle veebilehe funktsioone kasutada.

Lisaks kasutame küpsiseid selleks, et tunneksime Teid ära järgmise külastuse ajal, kui olete konto teinud või et saaksime hinnata turundusmeetmete tõhusust, nt kui jõuate meie leheni meie teatud kindla partneri veebilehe või spetsiaalse reklaamkuulutuse kaudu. Sellised küpsised salvestatakse kuni 30 päevaks.

Kasutatud flash-küpsistega ei tegele Teie brauser, vaid Teie flash-plugin. Lisaks kasutame HTML5 storage objects, mis salvestatakse Teie lõppseadmes. Need objektid salvestavad vajalikud andmed sõltumatult Teie poolt kasutatavast brauserist ning neil ei ole automaatset lõppkuupäeva. Kui Te ei soovi flash-küpsiste töötlemist, peate installima vastava add-on’i, mille saab nt Mozilla Firefoxi jaoks veebilehelt https://addons.mozilla.org/de/firefox/ või Google Chrome jaoks veebilehelt https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. HTML5 storage objects’ide kasutamist saate takistada, seadistades oma brauseris privaatse režiimi. Lisaks soovitame regulaarselt käsitsi kustutada küpsiseid ja brauseri ajalugu.

5. Rehvitesti kasutajakontode kasutamine (Teie katseraportite haldamine)

Kasutajakonto tegemine on vabatahtlik. Selle kaudu saate lisaks muudele funktsioonidele muuta oma katseraporteid, lisada katseraportile oma kontaktandmeid ning kustutada katseraporteid ise. Lisaks saate salvestada oma suhtluse Delticomiga.

Kui soovite registreeruda ning saada kasutajakonto, kogume me kasutajanime, Teie e-posti-aadressi, Teie perekonnanime, Teie poolt valitud ja meie turvastandardile vastava salasõna, Teie postiindeksi ja riigi, milles elate. Registreerimisvorm on seadistatud selliselt, et katseraporti avaldamisel ei avaldata muid isikuandmeid.

Teie viimase sisselogimise andmeid koos kuupäeva, päeva ja kellaajaga näidatakse ja salvestatakse nii kaua, kui Te selle ise kustutate, esitate andmete kasutamisele vastuväite või me lõpetame teenuse osutamise.

„Minu konto“ all konto loomise korral salvestatakse Teie poolt antud andmed tagasivõetavalt. Kõiki muid andmeid, kaasa arvatud Teie kasutajakonto andmeid, saate alati kustutada kliendialal. Kasutamise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunkt f („õigustatud huvi“).

Lisaks võime Teie poolt antud andmeid töödelda selleks, et teavitada Teid meie portfooliosse kuuluvatest muudest huvitavatest toodetest või saata Teile tehnilist informatsiooni sisaldavaid e-kirju.

 III. Küpsised/veebianalüüs/kasutajapõhine veebireklaam

1. Google Analytics’i kasutamine

Käesolev veebileht kasutab Google Analytics’it, mis on Google Inc. („Google“) veebianalüüsiteenus. Google Analytics kasutab nn küpsiseid, tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse ning mis võimaldavad analüüsida veebilehe kasutamist Teie poolt. Küpsise poolt loodud informatsioon selle veebilehe kasutamise kohta saadetakse tavaliselt Google serverisse USAs ning salvestatakse seal. IP-anonümiseerimise aktiveerimise korral sellel veebilehel lühendab Google eelnevalt Teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikide siseselt või teiste Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikide siseselt. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google serverile USAs ning lühendatakse seal. Käesoleva lehekülje käitaja ülesandel kasutab Google seda teavet selleks, et hinnata veebilehe kasutamist Teie poolt, koostada aruandeid veebilehe tegevuste kohta ning osutada muid veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuseid veebilehe käitajale.

Google Analytics’i raames Teie brauseri poolt edastatud IP-aadressi ei viida kokku Google teiste andmetega.

Te saate takistada küpsiste salvestamist, kui teete vastava seadistuse oma brauseri tarkvarasse; siiski juhime tähelepanu asjaolule, et sellisel juhul ei saa Te võib-olla kasutada selle veebilehe kõiki funktsiooni täies ulatuses. Lisaks saate takistada küpsiste poolt loodud ja Teie veebilehe kasutamisega seotud andmete (kaasa arvatud Teie IP-aadress) kogumist Google poolt, samuti nende andmete töötlemist Google poolt, kui Te laadite alla järgneval lingil leitava brauseri plugini ning selle installite: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

See veebileht kasutab Google Analytics’it laiendiga „_anonymizeIp()“. Selle kaudu töödeldakse IP-aadresse lühendatult edasi, mistõttu on võimalik välistada Teie isiku tuvastamist. Kui Teie kohta kogutud andmetes sisaldub isiklik viide, välistatakse see seega koheselt ning isikuandmed kustutatakse viivitamatult.

Me kasutame Google Analytics’it meie veebilehe kasutamise analüüsimiseks ja pidevaks parendamiseks. Saadud statistilised andmed lubavad meil oma pakkumist paremaks ning Teie kui kasutaja jaoks huvitavamaks muuta. Erandjuhtudeks, mil isikuandmed kantakse üle USA-sse, on Google kohustunud kinni pidama EU-US Privacy Shield’ist, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google Analytics’i kasutamise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunkt f.

Teave kolmandast isikust pakkuja kohta: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001. Kasutamistingimused: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, ülevaade andmekaitsest: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samuti isikuandmete kaitse avaldus: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Käesolev veebileht kasutab Google Analytics’it lisaks külastajate voo seadmeteüleseks analüüsimiseks, mida tehakse kasutaja-ID kaudu. Te saate oma kasutamise kohta läbiviidava seadmeteülese analüüsi deaktiveerida kliendikontol rubriigis „Minu andmed“, „isikuandmed“.

Käesolev veebileht kasutab Google Analytics’it lisaks külastajate voo seadmeteüleseks analüüsimiseks, mida tehakse kasutaja-ID kaudu. Te saate oma kasutamise kohta läbiviidava seadmeteülese analüüsi deaktiveerida kliendikontol rubriigis „Minu andmed“, „isikuandmed“.

2. Google Tag Manager

Me kasutame Google Inc. („Google“) GTM-d. Selle abil saab hallata veebilehtede tag’e liidese kaudu. GTM juurutab selleks tag’e. Küpsiseid ei kasutata ning isikuandmeid ei koguta, kuid GTM tekitab uusi tag’e, mis omakorda võivad andmeid koguda. GTM neid andmeid ei kasuta. Kui vastava domeeni või küpsise tasandil toimus deaktiveerimine, säilib see kõikide tracking-tag'ide jaoks, kui need ühendatakse GTM-ga. Selleks, et meie teenus oleks võimalikult kasutajasõbralik, kasutame õigusliku alusena isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 alapuntki f.

Teave kolmandast isikust pakkuja kohta: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001. 

Google on kohustunud kinni pidama EU-US Privacy Shield’ist, https: //www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google Analytics’i kasutamise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunkt f.

Ülevaade isikuandmete kaitse kohta: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 3. Adobe Analytics (Omniture)

Käesolev veebileht kasutab veebianalüüsiteenust Adobe Analytics (Omniture), et analüüsida ja regulaarselt parendada meie veebilehe kasutamist. Saadud statistilised andmed lubavad meil oma pakkumist paremaks ning Teie kui kasutaja jaoks huvitavamaks muuta. Erandjuhtudeks, mil isikuandmed kantakse üle USA-sse, on Adobe kohustunud kinni pidama EU-US Privacy Shield’ist, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Adobe Analytics’i kasutamise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunkt f. Meie õigustatud huviks on parendada oma teenust kasutajaanalüüsi kaudu.

Sellise analüüsi jaoks salvestatakse küpsised Teie arvutisse (täpsemalt selle kohta eespool punktis 4). Sellisel viisil kogutud teave salvestatakse serveritesse, ka USAs. Kui takistate küpsiste salvestamist, juhime Teie tähelepanu asjaolule, et on võimalik, et sellisel juhul ei saa Te käesolevat veebilehte täies ulatuses kasutada. Küpsiste salvestamist on võimalik takistada, tehes vastavad seadistused Teie brauseris või vajutades nuppu „Registreeringu tühistamine“ veebilehel http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Käesolev veebileht kasutab Adobe Analytics’it (Omniture) seadistustega „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ ja „Obfuscate IP-Removed“, millega lühendatakse Teie IP-aadressi viimase kaheksa koha võrra ning asendatakse genereeritud IP-aadressiga, st aadressiga, mida ei ole võimalik kellelegi omistada. Sellega on välistatud olukord, kus Teie isikut oleks võimalik tuvastada.

Teave kolmandast isikust pakkuja kohta: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; privacy@adobe.com; isikuandmete kaitsega seotud juhised: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

 4. Optimizely

Meie kasutame veebianalüüsi-teenust „Optimizely" firmalt Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA, et muuta meie veebipakkumised paremaks ning neid edasi arendada. Selleks testime me erinevaid lehekülgi - näiteks selleks, et selgitada välja, milline oleks sisu optimaalne asukoht ning kogume statistilisi andmeid. Selle käigus ei koguta isikuandmeid. Teave Teie kasutuskäitumise kohta sellel veebilehel edastatakse Optimizelyle USAsse ning salvestatakse seal nende serveritesse. Kasutamise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause alapunkt f („õigustatud huvi“). Meie õigustatud huviks on parendada oma teenust kasutajaanalüüsi kaudu.

Teavet andmekaitse kohta Optimizely’s leiate veebilehelt: https://www.optimizely.com/privacy/. Google on kohustunud kinni pidama EU-US Privacy Shield’ist, https: //www.privacyshield.gov/list. Te saate Optimizely deaktiveerida vastavalt juhendile, mis on kättesaadav veebilehel https://www.optimizely.com/opt_out.